w Gminie Radziechowy-Wieprz

europejski fundusz społeczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Szkolenia dla uczestników projektu

 Uczestnicy Projektu systemowego „Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy – Wieprz” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach – Wieprzu w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Europejskiego Funduszu Społecznego, po zakończeniu zajęć służących podniesieniu kompetencji życiowych i umiejętności społecznych oraz warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego i wytyczeniu indywidualnych planów działania podjęli szkolenia w ramach zastosowania instrumentów aktywizacji edukacyjnej.

Czytaj więcej...

Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego oraz podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno - zawodowych

 Doradztwo zawodowe obejmuje warsztaty grupowe w ramach których uczestnicy nabędą niezbędne informacje i umiejętności z zakresu specyfiki rynku pracy w tym aktywnych metod poszukiwania pracy, zasad przygotowania dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji i zdolności interpersonalnych, podstawowych zagadnień prawa pracy i zasad podejmowania działalności gospodarczej, a także zajęcia indywidualne służące analizie sytuacji uczestnika i wytyczeniu indywidualnego planu działania.

Czytaj więcej...