w Gminie Radziechowy-Wieprz

europejski fundusz społeczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

PROJEKT SYSTEMOWY EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE RADZIECHOWY-WIEPRZ – spotkanie z uczestnikami projektu

W dniu 10 czerwca 2013 roku, na Sali sesyjnej Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz, odbyło się spotkanie z tegorocznymi uczestnikami Projektu Systemowego „Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy – Wieprz” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach-Wieprzu w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, POKL 2007 – 2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spotkanie miało na celu przekazanie uczestnikom informacji o kolejnych etapach realizacji tegorocznej edycji projektu.

Zgodnie z zastosowaną strategią empowerment grupa w drodze głosowania wytypowała swojego przedstawiciela, którego zadaniem będzie komunikowanie kadrze realizującej projekt; wrażeń, zastrzeżeń oraz potrzeb grupy.

W dalszej części spotkania uczestnicy wysłuchali prelekcji z zakresu tematyki dotyczącej prawa pracy oraz zagrożeń, jakie niesie ze sobą nieodpowiedzialne zaciąganie kredytów gotówkowych.


{   Projekt Systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego