w Gminie Radziechowy-Wieprz

europejski fundusz społeczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

PROJEKT SYSTEMOWY EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE RADZIECHOWY-WIEPRZ – warsztaty z zakresu wzmocnienia kompetencji społecznych i umiejętności wychowawczych oraz motywacji do planowania

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Radziechowy-Wieprz informuje o zakończeniu warsztatów, które odbyły się w dniach od 2 do 16 czerwca 2014 roku w Zagrodzie Agroturystycznej Końska Dola w ramach Projektu Systemowego „Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy – Wieprz” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach-Wieprzu w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, POKL 2007 – 2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Warsztaty z zakresu „wzmocnienia kompetencji społecznych i umiejętności wychowawczych oraz motywacji do planowania rozwoju osobistego i rozwiązywania trudności życiowych dla 16 kobiet oraz wzmocnienia/nabycia kompetencji społecznych przez 3 mężczyzn” swoim programem obejmowały takie obszary jak:
1. Kompetencje osobiste
1.1 Samoświadomość, w tym:
1.1a Świadomość emocjonalna – rozpoznawanie swoich emocji i ich skutków,
1.1b Samoocena – poznanie swych mocnych i słabych stron, oraz ograniczeń,
1.1c Budowanie poczucia własnej wartości i wiary w siebie w oparciu o posiadane zasoby wewnętrzne, umiejętności i możliwości.
1.2 Panowanie nad stanami wewnętrznymi, impulsami – samoregulacja z uwzględnieniem technik samokontroli i relaksacji.
1.3 Motywacja, w tym:
1.3a Stymulacja zaangażowania i dążenia do osiągnięć - planowanie rozwoju osobistego i dążenie do rozwiązywania trudności,
1.3b Budowanie postaw nakierowanych na inicjatywę i optymizm.
2. Kompetencje społeczne
2.1 Empatia. w tym:
2.1a Rozumienie innych osób poprzez rozpoznawanie i zainteresowanie ich uczuciami, postawami i poglądami,
2.1b Tolerancja i wspieranie różnorodności, jako źródło osiągnięć,
2.1c Otwarcie na potrzeby innych i wsparcie w ich zaspokajaniu,
2.1d Rozumienie potrzeb innych w zakresie rozwoju i samorealizacji.
2.2 Umiejętności społeczne, w tym:
2.2a Porozumienie z innymi jako wynik słuchania bez uprzedzeń i wysyłania jasnych przekonujących komunikatów (techniki wypowiedzi, dyskusji, argumentacji, przekonywania),
2.2b Rola więzi, ich budowanie i podtrzymywanie,
2.2c Łagodzenie konfliktów i napięć,
2.2d Współdziałanie z innymi celem pożądanych zmian.
3. Umiejętności wychowawcze w kontekście nabytej wiedzy.
3.1 Aspekty życia rodzinnego
3.2 Rozwój emocjonalny dziecka
3.3 Relacje i komunikacja
3.4 Formułowanie norm i zasad postępowania oraz ich egzekwowanie
3.5 Asertywność i konsekwencja
3.6 Problemy wychowawcze, zagrożenia i najczęstsze błędy
3.7 Dobre praktyki.

    

   

Projekt Systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego