w Gminie Radziechowy-Wieprz

europejski fundusz społeczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczyna realizację projektu systemowego pt.: EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE RADZIECHOWY-WIEPRZ

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
i zawodowemu klientów pomocy społecznej, w szczególności poprzez:
- umożliwienie podniesienia kwalifikacji zawodowych,
- podniesienie gotowości do pracy,
- ukierunkowanie osobistego rozwoju na wymagania rynku pracy.

Uczestnicy spełniający warunki przyjęcia do projektu objęci zostaną w ramach kontraktów socjalnych aktywizacją społeczną, edukacyjną, zawodową i zdrowotną.

Zakładamy, że udział w kontrakcie zakończy się wzrostem kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych uczestników, co umożliwi im powrót na rynek pracy i zawodową aktywizację.

www.efs.gov.pl