w Gminie Radziechowy-Wieprz

europejski fundusz społeczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Warsztaty dla beneficjentów ostatecznych

 Od 25.11.2009r. do dnia 27.11.2009r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Radziechowy – Wieprz w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej  zorganizował  warsztaty z zakresu podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno- zawodowych.


Warsztaty dla ostatecznych beneficjentów odbywały się w Sali konferencyjnej Banku Spółdzielczego Radziechowy - Wieprz.

Program warsztatów oparty został na 3 modułach tematycznych, które realizowane były  w oparciu głównie o metody aktywizujące ( ćwiczenia interakcyjne, gry symulacyjne, zadania indywidualne i grupowe oraz wybrane techniki Dramy).

Moduł I / Dzień I  Trening komunikacji interpersonalnej, asertywności i aktywnego słuchania.

Poprzez nabycie wiedzy dotyczącej komunikacji werbalnej, mowy ciała i relacji interpersonalnych, uczestnicy warsztatów przygotowani zostali do prezentowania własnych możliwości, umiejętności i wiedzy.  W ramach treningu z zachowań asertywnych usystematyzowane i omówione zostały postawy zachowań interpersonalnych oraz każdy uczestnik stworzył swoją  „Indywidualną Mapę Asertywności”, obejmującą prawa asertywnej postawy.


Moduł II / Dzień III  Trening  Emocje – Napięcie – Stres

W ramach modułu II omówiony został temat stresu w różnych ujęciach: biologicznym, psychicznym, emocjonalnym, moralnym; uwzględniając uwarunkowania osobowościowe (indywidualne modele stylu zachowań, temperament, osobowości „odporne” na stres).
Uczestnicy zapoznali się ze strategiami radzenia sobie ze stresem, destrukcyjnymi wzorcami myślenia, myśleniem pozytywno-rozsądkowym oraz  złożonością napięć  „wewnętrzne ‹ - › zewnętrzne”,  presja czasu ‹ - › presja otoczenia.
Metody Samokontroli Emocjonalnej – m.in. techniki redukcji lęku i gniewu, technika transformacji sygnałów emocjonalnych,


Moduł III/Dzień III Bilans kompetencji – motywacja, planowanie, hierarchia wartości i piramida  potrzeb.

Celem głównym tego modułu było stworzenie bilansu umiejętności i kompetencji społecznych a tym samym przygotowanie do procesu planowania rozwoju osobistego i zawodowego. Ponadto uczestnicy warsztatów mieli możliwość wzmocnić swoja wiedzę z zakresu:
•    umiejętności wyznaczania celów.
•    identyfikacji przeszkód,
•    wytyczania indywidualnych strategii w pokonywaniu przeszkód,
•    planowania i organizacji pracy,
•    zarządzania czasem,
•    tworzenia piramid potrzeb
•    zwiększenie poczucia kompetencji i pewności siebie,
•    bilansu umiejętności i mocnych stron.