w Gminie Radziechowy-Wieprz

europejski fundusz społeczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

„Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy – Wieprz" 2010

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Radziechowy – Wieprz od miesiąca stycznia 2010r.rozpoczął kontynuację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt.  „Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy – Wieprz”.


Uzasadnieniem potrzeby kontynuacji projektu jest realizowanie efektywnej pomocy społecznej w odniesieniu do potrzeb występujących w gminie, w kontekście przedstawionych problemów dotykających zarówno kobiet jak i mężczyzn.
Rekrutacja do projektu  na 2010 rok nastąpi również na podstawie bazy danych ośrodka i posiadanej dokumentacji wywiadów środowiskowych i pracy socjalnej. Ponadto typowane osoby wypełnią kwestionariusz, który pozwoli ocenić kwalifikowalność do uczestnictwa w projekcie.
Respondenci w kwestionariuszu określą:
•    swój status na rynku pracy
•    posiadane zasoby wewnętrzne
•    poziom osobistej motywacji do zmiany
•    oraz nowość w 2010 roku – osobiste stanowisko wobec równości  płci i równości szans.
Za kryterium wyboru przyjmować się będzie ustne rekomendacje pracowników Ośrodka.
Komisja rekrutacyjna sporządzi listę rezerwową spośród rekomendowanych osób.

Dwa cele szczegółowe projektu stanowią kontynuacje celów realizowanych w roku 2008 i 2009:
•    umożliwienie podniesienia kwalifikacji zawodowych
•    rozbudzenie motywacji do podejmowania działań zmierzających do osobistego rozwoju i planowania nowych koncepcji życia zawodowego
Kolejne cele są wprowadzone do projektu po raz pierwszy:
•    wsparcie w obszarze umiejętności społecznych wymaganych na rynku pracy
•    łamanie stereotypów w postrzeganiu zawodów kobiecych i męskich

Beneficjenci projektu zostaną objęci aktywizacją społeczną, edukacyjną, zawodową i zdrowotną.