w Gminie Radziechowy-Wieprz

europejski fundusz społeczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Szkolenie pracowników socjalnych GOPS

 Pracownicy socjalni zaangażowani w realizację projektu „Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy-Wieprz” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach – Wieprzu w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, pogłębiają swoją wiedzę zawodową uczestnicząc w specjalistycznym doradztwie prowadzonym w ramach projektu systemowego pt.: "Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego" finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego i ma na celu wzmocnienie systemu wsparcia rozwoju zawodowego kadr jednostek pomocy społecznej oraz innych podmiotów realizujących zadania w obszarze pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego. Konsultacje prowadzone są tym razem bezpośrednio w instytucji zgłaszającej potrzebę wsparcia.