w Gminie Radziechowy-Wieprz

europejski fundusz społeczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Projekt systemowy „Efektywna Pomoc Społeczna w gminie Radziechowy - Wieprz” 2011

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Radziechowy – Wieprz począwszy od miesiąca stycznia 2011 r. kontynuuje realizację projektu systemowego pt. „Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy – Wieprz” w ramach Priorytetu VII, Dzialania 7.1, Poddzialania 7.1.1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uzasadnieniem potrzeby kontynuacji projektu jest realizowanie efektywnej pomocy społecznej w odniesieniu do potrzeb występujących w gminie, w kontekście przedstawionych problemów dotykających zarówno kobiet jak i mężczyzn.

Założenia i cele projektu na rok 2011 sformułowane zostały w oparciu o dane i doświadczenia zebrane przez ośrodek w trakcie realizacji projektu w latach ubiegłych.
Celem ogólnym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu kobiet i mężczyzn, klientów pomocy społecznej w gminie.
Cele szczegółowe w stosunku do kobiet to:

- rozbudzenie/wzmocnienie motywacji do podejmowania działań zmierzających do osobistego rozwoju i planowania nowych koncepcji życia zawodowego,

- oddziaływania uświadamiające „wyuczoną bezradność”, wsparcie w obszarze umiejętności społecznych wymaganych na rynku pracy,

- zdobycie/podniesienie kwalifikacji zawodowych,

Cele szczegółowe w odniesieniu do mężczyzn to:

- wzbogacenie wiedzy i umiejętności potrzebnych do zmiany postaw i zachowań społecznych; w tym w radzeniu sobie z negatywnymi emocjami,

- zdobycie kwalifikacji zawodowych, przekwalifikowanie adekwatne do wymogów rynku pracy.

Uczestnicy projektu zostaną objęci działaniami z zastosowaniem instrumentów aktywizacji społecznej, edukacyjnej, zawodowej i zdrowotnej.

Informacje na temat rekrutacji uczestników projektu

Zakłada się, że rekrutacja 12 uczestników projektu (tj. osób bezrobotnych lub niepozostających w zatrudnieniu nie figurujących w rejestrach PUP, w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej) nastąpi w pierwszym kwartale 2011 r. Rekrutacja nastąpi z uwzględnieniem zasady powszechnej dostępności oraz z poszanowaniem zasady równych szans i równości płci. Naboru uczestników dokona komisja rekrutacyjna, powołana

Zarządzeniem Kierownika GOPS, która w oparciu o wytyczne i zasady realizacji projektu wytypuje grupę uczestników projektu w 2011 r., sporządzając także listę rezerwową. Ważnym narzędziem procesu rekrutacji, który pozwoli ocenić kwalifikowalność osoby do projektu będzie kwestionariusz, w którym respondenci dokonają autodiagnozy osobopoznawczej, określając m. in. :

- status na rynku pracy,

- posiadane zasoby wewnętrzne; horyzonty myślowe, asertywność, poczucie własnej wartości, poczucie sukcesu życiowego, motywację do zmian,

- osobiste stanowisko wobec równości płci i równości szans.