w Gminie Radziechowy-Wieprz

europejski fundusz społeczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Projekt systemowy "Efektywna Pomoc Społeczna w gminie Radziechowy-Wieprz” nowe wyzwania w roku 2011

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach – Wieprzu informuje, iż w kwietniu 2011 r. zakończyła się rekrutacja uczestników Projektu systemowego „Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy – Wieprz” w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Europejskiego Funduszu Społecznego. W roku 2011 grupa uczestników liczy 12 osób - 9 kobiet i 3 mężczyzn.

Od dnia 20 maja uczestnicy w ramach projektu rozpoczęli zajęcia w formie warsztatów z zakresu podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych oraz warsztatów aktywizacji zawodowej. Warsztaty zakończą się zajęciami indywidualnymi z zakresu doradztwa zawodowego.

Ten wstępny etap pracy z uczestnikami projektu służy ich aktywizacji zawodowej i społecznej, celem zwiększenia motywacji do zmian, poszukiwania pracy i aktywności w przezwyciężeniu problemów w oparciu o zdobytą wiedzę i nabyte umiejętności komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem, czy też autoprezentacji i przygotowania dokumentów aplikacyjnych.

Indywidualne Plany Działania stanowiące produkt finalny indywidualnego doradztwa zawodowego, pozwolą określić preferencje i predyspozycje uczestników wyznaczając tym samym kierunek ich aktywizacji edukacyjnej w ramach organizowanych na ich podstawie kursów zawodowych i szkoleń.