w Gminie Radziechowy-Wieprz

europejski fundusz społeczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

„PROJEKT SYSTEMOWY EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE RADZIECHOWY-WIEPRZ” – informacja o rozpoczętych szkoleniach

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach – Wieprzu informuje o kolejnym etapie realizacji Projektu Systemowego „Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy – Wieprz” w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Europejskiego Funduszu Społecznego.

Po zakończeniu zajęć w formie warsztatów z zakresu podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych oraz warsztatów aktywizacji zawodowej i indywidualnego doradztwa zawodowego uczestnicy projektu rozpoczęli realizację indywidualnych planów działania poprzez optymalnie dobrane do ich potrzeb i możliwości instrumenty aktywizacji edukacyjnej.
W wyniku powyższych działań jeden z uczestników podjął decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej, co nastąpiło w czerwcu 2011 r. W lipcu zaś jedna z uczestniczek projektu podjęła zatrudnienie na podstawie zawartej umowy o pracę. We wstępnej fazie realizacji projektu osiągnięty został najważniejszy cel w postaci aktywizacji zawodowej uczestnika projektu systemowego, co należy uznać za niewątpliwy sukces.
Aktualnie rozpoczęły się zajęcia w ramach następujących kursów:
- kurs prawa jazdy kategorii B,
- kurs prawa jazdy kategorii C, kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kategorii C na przewóz rzeczy,
- kurs obsługi pakietu MS Office
Wkrótce rozpoczną się kolejne kursy tj.
- kompleksowy kurs kierowania wózkami jezdniowymi, obsługi kasy fiskalnej i komputera z programami magazynowymi,
- kurs fryzjerski,
- kurs kucharski i cateringu,
Po zakończeniu w/w cyklu szkoleń w miarę zidentyfikowanych potrzeb uczestników oraz pozostających w dyspozycji GOPS środków zrealizowane zostaną dodatkowe zajęcia celem maksymalizacji i utrwalenia efektów zastosowanych instrumentów aktywnej integracji.

Poniżej zamieszczamy zdjęcia z rozpoczętego kursu prawa jazdy kategorii B