w Gminie Radziechowy-Wieprz

europejski fundusz społeczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

„PROJEKT SYSTEMOWY EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE RADZIECHOWY-WIEPRZ” – informacja o realizacji projektu 2011

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach – Wieprzu informuje o postępach realizacji Projektu Systemowego „Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy – Wieprz” w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnik projektu, który w jego ramach odbył kurs i uzyskał prawo jazdy kategorii B o czym informowaliśmy wcześniej, skierowany został następnie na kurs operatora koparko-ładowarki. Szkolenie obejmujące zarówno zagadnienia teoretyczne jak i praktyczne zakończyło się egzaminem, do którego uczestnik przystąpił w dniach 26-27 listopada 2011 r., uzyskując pozytywny wynik i uprawnienia operatora, co powinno przełożyć się wprost na jego aktywizację zawodową.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Radziechowy-Wieprz dokłada także starań na rzecz podnoszenia kwalifikacji i stałego rozwoju pracowników realizujących projekt systemowy. Pracownicy socjalni zaangażowani w realizację projektu „Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy-Wieprz” w dniu 6 grudnia 2011 r., korzystali ze specjalistycznego doradztwa prowadzonego w ramach projektu systemowego pt.: "Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego" finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego i ma na celu wzmocnienie systemu wsparcia rozwoju zawodowego kadr jednostek pomocy społecznej oraz innych podmiotów realizujących zadania w obszarze pomocy i integracji społecznej Województwa Śląskiego. Konsultacje prowadzone były przez Panią Aurelię Włoch w siedzibie GOPS. Informacje przekazane w trakcie prowadzonego doradztwa pozwoliły na rozwiązanie zaistniałych wątpliwości interpretacyjnych, oraz wymianę poglądów i przyswojenie nowych rozwiązań w zakresie metodologii postępowania.