w Gminie Radziechowy-Wieprz

europejski fundusz społeczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

„PROJEKT SYSTEMOWY EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE RADZIECHOWY-WIEPRZ” – informacja o naborze uczestników projektu

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach – Wieprzu informuje mieszkańców gminy o rozpoczęciu przewidzianej na lata 2012/2013 realizacji  Projektu Systemowego „Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy – Wieprz” w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Europejskiego Funduszu Społecznego.
W związku z powyższym ogłasza się nabór uczestników w/w projektu
Założenia i cele projektu na lata 2012/2013 sformułowane zostały w oparciu o dane i doświadczenia zebrane przez ośrodek w trakcie realizacji projektu w latach ubiegłych.
Celem ogólnym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu kobiet i mężczyzn, klientów pomocy społecznej naszej gminy.

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, będące w wieku aktywności zawodowej tj. 15-64 lat, zagrożone wykluczeniem społecznym ze względu na: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwałą lub ciężką chorobę, przemoc w rodzinie, macierzyństwo lub wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych.
W projekcie mogą wziąć więc udział zarówno osoby bezrobotne (w tym długotrwale bezrobotne), nieaktywne zawodowo tzn. nie pozostające w stosunku zatrudnienia a nie zarejestrowane jako bezrobotne w PUP. Osoby zatrudnione mogą również brać udział w projekcie, o ile spełnią pozostałe przesłanki uczestnictwa.     
Przez osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej rozumie się osoby otrzymujące zarówno świadczenia pieniężne jak i niepieniężne (np. praca socjalna). Okres korzystania ze świadczeń nie jest określony. Może to być zatem trwałe korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej jak również korzystanie na okoliczność projektu.

Osoby wyrażające chęć wzięcia udziału w projekcie proszone są o zgłoszenie się w siedzibie GOPS Radziechowy-Wieprz w pokoju nr 18 w godzinach urzędowania tj. 7.00-15.00, celem wypełnienia ankiety kwalifikacyjnej. Ostatecznego wyboru grupy uczestników projektu w roku 2012 dokona powołana przez Kierownika GOPS komisja rekrutacyjna.


Projekt Systemowy „Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy – Wieprz”
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego