w Gminie Radziechowy-Wieprz

europejski fundusz społeczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

„PROJEKT SYSTEMOWY EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE RADZIECHOWY-WIEPRZ” – informacja o zakończeniu rekrutacji uczestników projektu w roku 2012

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach – Wieprzu informuje o zakończeniu rekrutacji uczestników  Projektu Systemowego „Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy – Wieprz” realizowanego przez GOPS w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Europejskiego Funduszu Społecznego.

Komisja rekrutacyjna dokonała analizy ankiet rekrutacyjnych zebranych w toku naboru uczestników projektu prowadzonego od stycznia 2012 r., wyłaniając ostateczną grupę uczestników. W 2012 r. w projekcie weźmie udział 12 uczestniczek, które odpowiednio do zidentyfikowanych potrzeb objęte zostaną wsparciem z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji tj. aktywizacją społeczną, zawodową, zdrowotną i edukacyjną.
Wsparcie uczestniczek projektu rozpoczną warsztaty grupowe w zakresie wzmocnienia kompetencji społecznych i umiejętności wychowawczych oraz motywacji do planowania rozwoju osobistego i rozwiązywania trudności życiowych. Następnie planuje się objęcie uczestniczek doradztwem zawodowym w formie warsztatów grupowych oraz zajęć indywidualnych, czego wynikiem będą indywidualne plany działania wyznaczające kierunki dalszej aktywizacji uczestniczek. W/w zajęcia znajdują się w fazie organizacji prowadzone jest rozpoznanie cenowe celem wyboru wykonawcy/ów.
Informujemy również, iż stale prowadzona jest rekrutacja uczestników projektu systemowego na rok 2013. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się w siedzibie GOPS, pokój 18 celem uzyskania informacji o warunkach uczestnictwa w projekcie systemowym i wypełnienia ankiety rekrutacyjnej.


Projekt Systemowy „Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy – Wieprz”
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego