w Gminie Radziechowy-Wieprz

europejski fundusz społeczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

„PROJEKT SYSTEMOWY EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE RADZIECHOWY-WIEPRZ” – pierwsze zajęcia

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach – Wieprzu informuje o rozpoczęciu zajęć przez uczestników Projektu Systemowego „Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy – Wieprz” realizowanego przez GOPS w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Europejskiego Funduszu Społecznego.

12 uczestniczek rozpoczęło udział w projekcie od zajęć w ramach aktywizacji zawodowej i doradztwa zawodowego w formie warsztatów grupowych oraz zajęć indywidualnych które realizowane były w dniach 7-10 sierpnia 2012 r. Wymiar tych zajęć to 10 godzin zajęć grupowych oraz po 3 godziny zajęć indywidualnych z każdą  uczestniczek. Następnie w dniach 13-23 sierpnia uczestniczki wzięły udział w warsztatach grupowych w zakresie wzmocnienia kompetencji społecznych i umiejętności wychowawczych oraz motywacji do planowania rozwoju osobistego  i rozwiązywania trudności życiowych. Warsztaty obejmowały 60 godzin zajęć. Zajęcia realizowane były przez firmę „PROFECTUS Szkolenia-Doradztwo, Os. Kopernika 9/87,          34-100 Wadowice” w Zagrodzie Agroturystycznej „Końska Dola” 34-381 Radziechowy, ul. Topolowa 1431. Opisane zajęcia pozwoliły określić kierunki dalszej aktywizacji uczestniczek poprzez identyfikację ich predyspozycji zainteresowań i posiadanych zasobów oraz ustalenie Indywidualnych Planów Działania IPD. Kolejne zajęcia po zakończeniu procesu doradztwa zawodowego służyły wzmocnieniu zasobów wewnętrznych uczestniczek, budowaniu ich potencjału i motywacji niezbędnych do dalszego efektywnego uczestnictwa w indywidualnie dobranych zajęciach planowanych do realizacji w ramach projektu.


Projekt Systemowy „Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy – Wieprz”
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego