w Gminie Radziechowy-Wieprz

europejski fundusz społeczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

PROJEKT SYSTEMOWY EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE RADZIECHOWY-WIEPRZ – zajęcia z doradcą zawodowym

 W dniach od 18 marca do 21 marca 2013 roku zostały zrealizowane zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego w ramach Projektu Systemowego „Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy – Wieprz” w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, POKL 2007 – 2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wykonawca wyłoniony został w drodze zapytania ofertowego, na realizację zajęć w formie warsztatów grupowych i spotkań indywidualnych wybrał zagrodę agroturystyczną „Końska Dola” położoną na terenie sołectwa Radziechowy.

Zajęcia realizowane były w dwóch etapach:
1. Doradztwo zawodowe -warsztaty grupowe
1.1 Rynek Pracy, w tym:
1.1a Rynek pracy – tendencje na rynku pracy/analiza rynku pracy,
1.1b Aktywne metody poszukiwania pracy,
1.1c Motywowanie i planowanie w trakcie poszukiwania pracy,
1.2 Autoprezentacja i rozmowa kwalifikacyjna, w tym:
1.2a Dokumenty aplikacyjne,
1.2b Autoprezentacja w poszukiwaniu pracy i na co dzień,
1.2c Umiejętne prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej,

2. Doradztwo zawodowe – zajęcia indywidualne i tworzenie Indywidualnego Planu
Działania (IPD)
2.1 Analiza sytuacji uczestnika,
2.2 Wytyczenie Indywidualnego Planu Działania (IPD).


Projekt Systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego