w Gminie Radziechowy-Wieprz

europejski fundusz społeczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

„PROJEKT SYSTEMOWY EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE RADZIECHOWY-WIEPRZ” - informacja o naborze uczestników projektu

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach – Wieprzu informuje mieszkańców gminy o rozpoczęciu przewidzianej na lata 2014/2015 realizacji  Projektu Systemowego „Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy – Wieprz” w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Europejskiego Funduszu Społecznego.

W związku z powyższym ogłasza się nabór uczestników do niniejszego projektu.
Założenia i cele projektu na lata 2014/2015 sformułowane zostały w oparciu o dane i doświadczenia zebrane przez ośrodek w trakcie realizacji projektu w latach ubiegłych.
Celem ogólnym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu kobiet i mężczyzn, klientów pomocy społecznej naszej gminy.
Uczestnikami projektu mogą zostać osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, będące w wieku aktywności zawodowej, zagrożone wykluczeniem społecznym.
W projekcie mogą wziąć więc udział zarówno osoby bezrobotne (w tym długotrwale bezrobotne), nieaktywne zawodowo tzn. nie pozostające w stosunku zatrudnienia a nie zarejestrowane jako bezrobotne w PUP. Osoby zatrudnione mogą również brać udział w projekcie, o ile spełnią pozostałe przesłanki uczestnictwa.    
Przez osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej rozumie się osoby otrzymujące zarówno świadczenia pieniężne jak i niepieniężne (np. praca socjalna). Okres korzystania ze świadczeń nie jest określony. Może to być zatem trwałe korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej jak również korzystanie na okoliczność projektu.
Projekt zakłada uczestnictwo 20 osób (18 kobiet i 2 mężczyzn), realizowany będzie zaś w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r.
Nabór uczestników projektu systemowego prowadzony będzie do dnia 28 lutego 2014 r. 
Każdy z uczestników w ramach projektu zostanie objęty indywidualnie dobranym wsparciem w postaci instrumentów aktywizacji zawodowej, społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej, a także wsparciem finansowym w postaci zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z uczestnictwem w projekcie, jak i realizacją jego założeń.

Od osób deklarujących swój udział w projekcie wymagane jest szczególne zaangażowanie, sumienność i odpowiedzialność. Uczestnictwo w projekcie choć dobrowolne ale wiąże się z określonymi obowiązkami w całym okresie jego trwania. Stąd oświadczenie uczestnika o przystąpieniu do projektu winno być przemyślaną decyzją osoby, zdeterminowanej do współdziałania z pracownikiem socjalnym ośrodka pomocy społecznej, celem zmiany swej sytuacji osobistej, rodzinnej, zawodowej. Osiągnięcie zakładanych rezultatów możliwe będzie bowiem jedynie w ramach odpowiedzialnej współpracy uczestników z instytucją realizującą projekt systemowy.  

Osoby wyrażające chęć wzięcia udziału w projekcie proszone są o zgłaszanie się w siedzibie GOPS Radziechowy-Wieprz w pokoju nr 18 w godzinach urzędowania tj. 7.00-15.00, celem wypełnienia ankiety kwalifikacyjnej. Ostatecznego wyboru grupy uczestników projektu dokona powołana przez Kierownika GOPS komisja rekrutacyjna.


Projekt Systemowy „Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy – Wieprz”
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego