w Gminie Radziechowy-Wieprz

europejski fundusz społeczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

PROJEKT SYSTEMOWY EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE RADZIECHOWY-WIEPRZ – uczestnicy zdobywają kolejne kwalifikacje

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach – Wieprzu informuje o postępach realizacji Projektu Systemowego „Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy – Wieprz” w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, POKL 2007 – 2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach – Wieprzu informuje o ukończeniu przez kolejnych dziesięciu uczestników realizowanego projektu, szkoleń w ramach zastosowania instrumentów aktywizacji edukacyjnej.

Pierwsza z uczestniczek ukończyła kurs pt. „Cukiernik” trwający od 26.06.2013 do 30.07.2013. Program kursu obejmował następujący zakres tematyczny:

1. Organizacja stanowiska pracy cukiernika i jego wyposażenie,
2. Przepisy BHP i HACCP, dobra praktyka higieniczna i produkcyjna,
3. Obsługa maszyn i urządzeń w tym kontrola, konserwacja i ocena sprawności techniczno-technologicznej maszyn i urządzeń ciastkarskich,
4. Terminologia stosowana w gastronomii i cukiernictwie,
5. Podstawy technologii żywności,
6. Surowce i materiały pomocnicze stosowane w cukiernictwie - sposoby doboru surowców do poszczególnych wyrobów, ocena, jakości surowców i półproduktów ciastkarskich i cukierniczych,
7. Wytwarzanie wyrobów cukierniczych:
- procesy technologiczne stosowane w produkcji wyrobów cukierniczych,
- technologie prac ciastkarsko-cukierniczych,
- receptury różnych wyrobów ciastkarskich i cukierniczych,
- sporządzanie wyrobów ciastkarskich i cukierniczych,
- sporządzanie kremów, mas i innych półproduktów,
8. Dekorowanie wyrobów cukierniczych ( w tym wytwarzanie elementów dekoracyjnych wyrobów cukierniczych),
9. Kontrola jakości i przygotowanie wyrobów ciastkarskich i cukierniczych do dystrybucji,
10. Magazynowanie surowców cukierniczych.

Dnia 15.07.2013 trzy kolejne uczestniczki uzyskały dodatkowe kwalifikacje dzięki ukończeniu kursu pt. „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych”. Kurs rozpoczął się 15.07.2013 i trwał przez dwa tygodnie.

Tematyka szkolenia objęła obszar następujących zagadnień:

1. Charakterystyka zawodu opiekuna z elementami etyki zawodowej,
2. Charakterystyka starości oraz osoby starszej i niepełnosprawnej,
3. System pomocy społecznej,
4. Zagadnienia prawne,
5. Choroby wieku podeszłego – ocena stanu ogólnego podopiecznego,
6. Podstawy psychiatrii,
7. Ustalenie stopnia samodzielności, określenie potrzeb pacjenta,
8. Podstawy higieny i pielęgnacji osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci,
9. Ruch, wypoczynek i czas wolny,
10. Dietetyka i przygotowywanie posiłków,
11. Wybrane zagadnienia z farmakoterapii,
12. Podstawy psychologii,
13. Pierwsza pomoc przedmedyczna.

W dniach od 16.07.2013 do 09.08.2013 jedna uczestniczka uczęszczała na zajęcia w ramach kursu „Księgowość z zastosowaniem komputera”. W programie znalazły się takie zagadnienia jak:

1. Podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości,
2. Rzeczowy majątek trwały i obrotowy,
3. Ewidencja środków pieniężnych, materiałów i towarów,
4. Rachunek kosztów,
5. Podatki,
6. Ewidencja przychodów ze sprzedaży,
7. Wynik finansowy i sprawozdania finansowe,
8. System operacyjny Windows,
9. Edytor tekstu Word,
10. Arkusz kalkulacyjny Excel,
11. Informatyczne programy księgowe,
12. Internet – portale księgowe, statystyczne, wskaźniki i kalkulatory.

W dniu 26.06.2013 rozpoczął się kurs pt. „Kucharz kuchni regionalnej i catering”. W kursie udział wzięło pięciu uczestników. W ramach kursu adepci sztuki kucharskiej nabyli wiedzę oraz umiejętności z zakresu obejmującego:

1. Przepisy BHP i HACCP,
2. Obsługę maszyn oraz urządzeń biorących udział w procesie przygotowania potraw,
3. Sporządzania szerokiej gamy zup, potraw mięsnych, potraw rybnych, przystawek itp.,
4. Zasad podawania potraw i obsługi gości,
5. Dekorację potraw oraz stołów.
Kurs zakończył się dnia 21.08.2013 egzaminem oraz degustacją potraw przygotowanych przez kursantów.

Projekt Systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego