w Gminie Radziechowy-Wieprz

europejski fundusz społeczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

PROJEKT SYSTEMOWY EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE RADZIECHOWY-WIEPRZ – „Kurs Kompetencji Rodzicielskich”

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach – Wieprzu informuje o postępach realizacji Projektu Systemowego „Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy – Wieprz” w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, POKL 2007 – 2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dnia 03.10.2013 zakończyła kurs kolejna uczestniczka tegorocznego projektu. Był to „Kurs Kompetencji Rodzicielskich”, który trwał od 13.09.2013.

W ramach kursu uczestniczka brała udział w zajęciach realizujących poniższy zakres tematyczny:
1. Zagadnienia wstępne;
a) Odpowiedzialność i dojrzałość rodzicielska.
b) Formułowanie prawidłowej definicji rodzicielstwa.
c) Współczesne rodzicielstwo - szanse i zagrożenia.
d) Rola rodziców a rola dziadków w procesie wychowawczym – konsekwencja w procesie, wychowawczym, ustalanie priorytetów, hierarchia decyzyjna w sprawach wychowawczych.

2. Etapy rozwoju dziecka i ich specyfika;
a) Noworodek;
- pierwsze uczucia i budowanie więzi,
- kontakt cielesny,
- opieka nad noworodkiem.
b) Niemowlę i dziecko roczne;
- rozwój dziecka (mowa, rozwój ruchowy, rozwój poznawczy),
- zabawa i bezpieczeństwo w poznawaniu świata,
- lęki, samodzielność i otwartość.
c) Dziecko dwuletnie;
- typowe emocje,
- porządek dnia.
d) Dziecko w wieku przedszkolnym 3-6 lat;
- przywiązanie do rodziców,
- wyobraźnia i ciekawość,
- lęki.
e) Dziecko w wieku szkolnym 6-11 lat;
- do otaczającego świata,
- samokontrola,
- zapewnienie prywatności - kącik do nauki.
f) nastoletnia młodzież;
- okres dojrzewania,
- gimnazjum – złudzenie dorosłości,
- zagrożenia.

3. Wychowanie dzieci;
a) Budowanie więzi z dzieckiem – dojrzałość emocjonalna rodzica – rozmowa, argumenty, negocjacje, konsekwencja, jednolitość postępowania obojga rodziców, budowanie więzi przez wspólne zajęcia, prace, spędzanie wolnego czasu,
b) Rozwijanie dziecka poprzez zabawę – zbiór zabaw i umiejętność wykorzystywania na co dzień,
c) Wsparcie dzieci w nauce – rozpoznawanie symptomów pojawiających się trudności w nauce, szkole, współpracy z nauczycielami, rówieśnikami;
d) Konstruktywna pomoc dzieciom w nauce – motywacja i pomoc bez wyręczania,
e) Szkoła a czas wolny – równowaga w życiu dziecka - sposoby rozbudzania zainteresowań dziecka i odpowiedniego ich ukierunkowywania w zależności od zdolności dziecka; sposoby organizowania czasu wolnego dziecka,
f ) Wymagania i ambicje rodziców, a możliwości dziecka,
g) Problem nieposłuszeństwa dziecka – stawianie granic wychowawczych, a jednoczesny szacunek dla granic dziecka,
h) Zachowania negatywne – nadpobudliwość, bałaganiarstwo, przeklinanie, kradzież, kłamstwo, rywalizacja miedzy rodzeństwem,
i ) Konsekwencja rodzicielska – sposoby wyznaczania i egzekwowania wykonania obowiązków przez dzieci, wymagania i granice, jednolity system norm,
j ) Potrzeby psychologiczne dziecka – rozumienie emocji dziecka, pochwała, nagroda,
k ) Zasady komunikowania się z dzieckiem – budowaniu mostów, a nie murów w komunikacji,
l ) Konstruktywne stosowaniu nagród i kar wobec dziecka,
ł ) Agresja ze strony dziecka – odczytywania sygnałów zachowań agresywnych ze strony dziecka, źródła i przyczyny agresji oraz konstruktywne radzenie sobie z nimi.

4. Wyzwania rodzica nastolatka i dorastającej młodzieży;
a) Poziom akceptacji nastolatka w okresie dojrzewania,
b) Postawa szacunku i akceptacji wobec nastolatków – budowanie pozytywne relacji rodzicielskich opartych na szacunku,
c) Dojrzewanie płciowe, budowanie świadomości seksualnej i prawidłowych modeli zachowań,
d) Nastolatek a nałogi – problemy z narkotykami, papierosami i alkoholem – mechanizm sięgania po używki, rozpoznawanie pozostawania pod wpływem substancji psychoaktywnych, metody postępowania i reakcji w sytuacji pierwszych eksperymentów,
e) Rozmowa – metody budowania relacji – unikanie podstawowych błędów
f ) Ucieczki z domu – przyczyny zjawiska i metody zapobiegania,
g) Konflikt z młodzieżą – konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

5. Pielęgnacja i żywienie w różnych etapach rozwoju dziecka;
a) Wpływ diety na rozwój fizyczny i intelektualny naszych dzieci,
b) Ogólne zasady zdrowego odżywiania,
c) Właściwe odżywianie jako profilaktyka zdrowotna;
- współczesna żywność a zdrowie,
- jakość pożywienia a obróbka termiczna posiłków,
- używki w diecie dziecka.
d) Alergeny a zdrowie,
e) Radzenie sobie z różnymi dolegliwości dziecięcymi,
f) Higiena psychiczna małego dziecka,
g) Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych przypadkach,
h) Zastosowanie właściwych środków higieny osobistej oraz jej wpływ na prawidłowy rozwój dziecka.

Projekt Systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego