w Gminie Radziechowy-Wieprz

europejski fundusz społeczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

PROJEKT SYSTEMOWY EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE RADZIECHOWY-WIEPRZ – kurs „ABC Agroturystyki”

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach – Wieprzu informuje o postępach realizacji Projektu Systemowego „Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy – Wieprz” w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, POKL 2007 – 2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach – Wieprzu informuje o ukończeniu przez jedną uczestniczkę w ramach realizowanego projektu, szkolenia o nazwie „ABC Agroturystyki”.
Zajęcia trwały od 28.10.2013 do 04.11.2013.
Tematyka szkolenia realizowana była na przestrzeni 30 godzin zajęć i objęła swoim programem następujące zagadnienia;
1. Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej;
a). Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.
b) Rejestracja działalności gospodarczej:
- zasady rejestracji działalności gospodarczej;
- zgłoszenie do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (nadanie numeru REGON w Urzędzie Statystycznym);
- pozostałe zgłoszenia (PIP, SANEPID);
- założenie rachunku bankowego.
c) Regulacje prawne w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej:
- działalność regulowana, koncesje, licencje, zgody.
d) Funkcjonowanie przedsiębiorcy w obrocie prawnym
- zasady zawierania umów,
- zasady odpowiedzialności przedsiębiorcy,
- szczególne przepisy w zakresie usług agroturystycznych,
e) Wizerunek przedsiębiorstwa: nazwa, logo itp.
2. Badanie rynku:
- badanie konkurencji;
- planowane wejście na rynek;
- reklama;
- dystrybucja;
- promocja;
- produkt;
- cena.
3. Etyka przedsiębiorcy.
4. Podatki w działalności gospodarczej:
a) zagadnienia ogólne
- podatek VAT;
- podatek dochodowy od osób fizycznych;
- inne należności publiczno - prawne.
b) Wybór formy opodatkowania:
- zasady ogólne - skala podatkowa;
- zasady ogólne - podatek liniowy;
- ryczałt od przychodów ewidencjonowanych;
- karta podatkowa,
c) Zasady rozliczeń z Urzędem Skarbowym.
5. Rozliczenia z ZUS.
6. Dokumenty i dowody księgowe:
a) zagadnienia ogólne
- wymogi stawiane dokumentom księgowym - wystawianie faktury VAT;
- wystawianie rachunków;
- inne dokumenty księgowe.
b) Ewidencja przychodów:
- zasady prowadzenia "ewidencji przychodów";
- obliczanie przychodów, podstawy opodatkowania, podatku dochodowego
7. Zarządzanie przedsiębiorstwem i prowadzenie firmy:
- struktura organizacyjna firmy;
- organizacja biura;
- zarządzanie firmą.
8. Źródła finansowania firmy:
- leasing i dzierżawa;
- franchising;
- kredyt bankowy i pozabankowy,
9. Prowadzenie działalności gospodarczej pod kątem ochrony środowiska


Projekt Systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego