w Gminie Radziechowy-Wieprz

europejski fundusz społeczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

PROJEKT SYSTEMOWY EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE RADZIECHOWY-WIEPRZ – kolejne warsztaty grupowe

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach – Wieprzu informuje o zakończeniu szkolenia w formie warsztatów grupowych w zakresie wzmocnienia kompetencji społecznych i umiejętności wychowawczych oraz motywacji do planowania rozwoju osobistego i rozwiązywania trudności życiowych dla 16 uczestników Projektu Systemowego „Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy – Wieprz” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach - Wieprzu w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Szkolenie odbyło się w Zagrodzie Agroturystycznej „Końska Dola” w Radziechowach w dniach 10.12.2013 – 12.12.2013. Wykonawca wyłoniony został w trybie zapytania ofertowego. Zajęcia wzmocniły pewność siebie uczestników i miały charakter utrwalający.

Tematyka warsztatów grupowych objęła:
1. Kompetencje osobiste
Panowanie nad stanami wewnętrznymi, impulsami – samoregulacja z uwzględnieniem technik samokontroli i relaksacji.  

2. Kompetencje społeczne - Umiejętności społeczne w tym:
2.1 Porozumienie z innymi jako wynik słuchania bez uprzedzeń i wysyłania jasnych
przekonujących komunikatów (techniki wypowiedzi, dyskusji, argumentacji, przekonywania),
2.2 Rola więzi, ich budowanie i podtrzymywanie,
2.3 Łagodzenie konfliktów i  napięć,
2.4 Współdziałanie z innymi celem pożądanych zmian.

3. Umiejętności wychowawcze w kontekście nabytej wiedzy.
3.1 Relacje i komunikacja
3.2 Formułowanie norm i zasad postępowania oraz ich egzekwowanie
3.3 Asertywność i konsekwencja
3.4 Problemy wychowawcze, najczęstsze błędy
3.5 Zagrożenia i profilaktyka ze szczególnym uwzględnieniem różnych form uzależnień, przemocy, przestępstw o charakterze seksualnym,
3.6 Nowe media, społeczeństwo informacyjne a zagrożenia dla nieletnich w kontekście dostępności materiałów i informacji potencjalnie szkodliwych,
3.7 Dzieci/młodzież a seksualność – przeciwdziałanie zjawiskom niepożądanym      
3.8 Dobre praktyki

Projekt Systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego