w Gminie Radziechowy-Wieprz

europejski fundusz społeczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

PROJEKT SYSTEMOWY EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE RADZIECHOWY-WIEPRZ – ukończono ostatnie kursy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach – Wieprzu informuje o postępach realizacji Projektu Systemowego „Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy – Wieprz” w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, POKL 2007 – 2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dniach 16 do 19 grudnia 2013 odbyły się warsztaty grupowe w zakresie zarządzania czasem i budżetem gospodarstwa domowego, w których brało udział szesnastu uczestników.
Dzięki warsztatom uczestnicy zdobyli wiedzę, która przyda się w życiu codziennym w gospodarowaniu budżetem rodzinnym i własnym czasem.

Podczas trwania warsztatów realizowany był następujący zakres tematyczny:
1. Finanse gospodarstwa domowego
1.1 Pojęcie konsumenta
1.2 Teoria popytu i podaży na przykładzie codziennych zakupów
1.3 Budżet państwa w ujęciu globalnym i jego podział na źródła dochodu
i rodzaje wydatków; model państwa socjalnego
1.4 Podatki – rodzaje, inflacja; wpływ tego zjawiska na dochody gosp. domowego
1.5 Konstrukcja budżetu domowego
a) składowe wydatków budżetu (pytaj co ich najwięcej kosztuje),
b) źródła dochodu,
c) źródła nadmiernych wydatków.
1.6 Dochody z pracy – umowa o pracę
1.7 Obliczanie zarobków netto, brutto, koszty przedsiębiorcy
1.8 Pomoc społeczna-rodzaje i zasady przyznawania
1.9 Praktyczne sposoby oszczędzania: analiza wydatków i ćwiczenia
z kalkulatorem
a) symulacja miesięcznego dochodu,
b) ćwiczenie wraz symulacją dokonywania transakcji handlowej.
1.10 Kredyty jako źródła finansowania budżetu-zagrożenia i szacowanie kosztów kredytu
1.11 Lokata i konto w banku jako sposób na regularne oszczędzanie
1.12 Fundusze emerytalne – planowanie dochodów emerytalnych
1.13 Fundusze inwestycyjne jako instrumenty długoterminowego oszczędzania (zalety i zagrożenia).

2. Psychologiczne aspekty zarządzania budżetem gosp. domowego oraz czasem własnym
2.1 Zarządzanie celami i czasem, czyli sprawne planowanie działań w budżecie domowym.
2.2 Zarządzanie budżetem domowym, czyli jak planować wydatki i oszczędzać.
2.3 Psychologia wyboru, czyli zakupy codzienne i okazyjne.
2.4 Negocjacje w codziennych sprawach i zakupach, czyli czy promocja to faktyczna okazja?
2.5 Asertywność w kontaktach, czyli jak odmówić handlowcowi gdy rozum mówi „nie” a emocje „tak”.

3. Zarządzanie czasem
3.1 Pojęcie i znaczenie czasu jako zasobu osobistego i organizacyjnego
3.2 Subiektywne doświadczenie czasu w sferze osobistej i zawodowej
3.3 Analiza własnego – osobistego stylu zarządzania czasem

4. Autodiagnoza zużycia czasu
4.1 Wyznaczanie priorytetów ze względu na ważność i pilność zadań
4.2 Ranking zadań wynikających z subiektywnych preferencji
4.3 Hierarchia działań

5. Strategie i taktyki planowania czasu w kontekście rozwoju osobistego
5.1 Definiowanie celów indywidualnych i grupowych- SMART
5.2 Zasady oszczędzania czasu - identyfikacja „złodziei czasu”


Projekt Systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego