w Gminie Radziechowy-Wieprz

europejski fundusz społeczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

PROJEKT SYSTEMOWY EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE RADZIECHOWY-WIEPRZ – warsztaty grupowe z zakresu doradztwa zawodowego

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Radziechowy-Wieprz informuje o zakończeniu warsztatów w ramach  Projektu Systemowego „Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy – Wieprz” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach-Wieprzu w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, POKL 2007 – 2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego odbywających się w dniach 17 – 27 czerwca 2014 roku.

Warsztaty grupowe swoim zakresem objęły następującą tematykę zajęć:
1. Doradztwo zawodowe - warsztaty grupowe
1.1 Rynek Pracy, w tym:
1.1a Rynek pracy – tendencje na rynku pracy/analiza rynku pracy,
1.1b Aktywne metody poszukiwania pracy,
1.1c Motywowanie i planowanie w trakcie poszukiwania pracy,
1.2 Autoprezentacja i rozmowa kwalifikacyjna, w tym:
1.2a Dokumenty aplikacyjne,
1.2b Autoprezentacja w poszukiwaniu pracy i na co dzień,
1.2c Umiejętne prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej,
2. Doradztwo zawodowe - zajęcia indywidualne i tworzenie Indywidualnego Planu Działania (IPD)
2.1 Analiza sytuacji uczestnika,
2.2 Wytyczenie Indywidualnego Planu Działania (IPD).

   

Projekt Systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego