w Gminie Radziechowy-Wieprz

europejski fundusz społeczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

PROJEKT SYSTEMOWY EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE RADZIECHOWY-WIEPRZ – kurs systemu językowo-migowego SJM

W dniach 07.07.2014 – 15.09.2014 odbył się kurs systemu językowo-migowego SJM w ramach  Projektu Systemowego „Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy – Wieprz” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach-Wieprzu w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, POKL 2007 – 2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W kursie udział wzięła 1 uczestniczka. Na program zajęć składały się trzy moduły obejmujące następujący zakres merytoryczny:

Moduł I obejmujący:
- podstawy języka migowego i systemu językowo-migowego,
- daktylografia i liczebniki,
- 350 znaków ideograficznych umożliwiających porozumiewanie się w zakresie podstawowym oraz technika ich używania zgodnie z zasadami systemu językowo-migowego,

Moduł II obejmujący:
- około 400 kolejnych - podstawowych znaków pojęciowych języka migowego oraz technika
ich używania zgodnie z zasadami systemu językowo-migowego,
- nabycie umiejętności samodzielnego formułowania i przekazywania informacji w systemie
językowo- migowym,
- nabycie umiejętności rozumienia prostych wypowiedzi w języku miganym,
- nabycie umiejętności przełożenia informacji na prostą, krótką formę,
zdaniową zrozumiałą dla osoby niesłyszącej,

Moduł III obejmujący:
- opanowanie ok. 350 kolejnych podstawowych znaków pojęciowych języka
migowego oraz techniki ich używania zgodnie z zasadami systemu językowomigowego,
- poprawne i płynne wykonywanie i odczytywanie znaków ideograficznych w
izolacji i w zdaniach,
- nabycie umiejętności samodzielnego formułowania i przekazywania informacje w systemie
językowo-migowym,
- nabycie umiejętności nawiązania kontaktu językowo-migowego z osobą głuchoniemą,
- nabycie umiejętności tłumaczenia na bieżąco tekstów pisanych na system językowo-migowy.

Zajęcia w pełnym wymiarze odbywały się w siedzibie Agencji Edukacyjno-Informacyjnej VACAT.


Projekt Systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego