w Gminie Radziechowy-Wieprz

europejski fundusz społeczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

PROJEKT SYSTEMOWY EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE RADZIECHOWY-WIEPRZ – uczestnicy zanotowali kolejne sukcesy w ramach tegorocznej edycji projektu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Radziechowy-Wieprz informuje o postępach realizacji Projektu Systemowego „Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy – Wieprz” realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, POKL 2007 – 2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kolejni uczestnicy tegorocznej edycji projektu z powodzeniem ukończyli szkolenia w wytyczonych kierunkach:


Fryzjer – 1 uczestniczka
Kurs trwał od 11.09.2014 do 28.10.2014 a swoją tematyką objął następujące zagadnienia:
1. Wiadomości wstępne,
2. Pielęgnacja włosów,
3. Zasady doboru fryzury,
4. Stylizacja i przedłużanie włosów,
5. Trwała ondulacja,
6. Koloryzacja włosów,
7. Tonowanie włosów,
8. Strzyżenie włosów,
9. Fryzury okolicznościowe,
10. Fryzury dziecięce.ABC biznesu z księgowością komputerową – 2 uczestniczki
Kurs odbył się w dniach 22.09.2014 – 15.10.2014 poruszając następujące zagadnienia:
1. Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej - ustawa o swobodzie działalności
gospodarczej,
2. Rejestracja działalności gospodarczej,
3. Regulacje prawne w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej;
działalność regulowana, koncesje, licencje, zgody,
4. Wizerunek przedsiębiorstwa: nazwa, logo itp.,
5. Badanie rynku,
6. Etyka przedsiębiorcy,
7. Podatki w działalności gospodarczej,
8. Wybór opodatkowania,
9.Zasady rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS,
10. Konta bilansowe i niebilansowe,
11. Dokumenty i dowody księgowe,
12. Ewidencja przychodów,
13. Zarządzanie przedsiębiorstwem i prowadzenie firmy,
14. Źródła finansowania firmy,
15. Zastosowanie do prac księgowych programu EXCEL.Magazynier – 2 uczestników
Podczas trwania kursu uczestnicy nabyli umiejętności z zakresu:
1. Wiadomości z zakresu BHP i Ppoż.,
2. Odpowiedzialność materialna pracownika magazynowego,
3. Dokumentacja organizacji magazynu,
4. Sposoby rozmieszczania towarów w magazynie,
5. Znakowanie ładunków kodami kreskowymi,
6. Towaroznawstwo,
7. Gospodarka magazynowa,
8. Sporządzanie dokumentów sprzedaży, zamówień do dostawcy i rozliczenie należności finansowych,
9. Sporządzanie dokumentów sprzedaży, zamówień od klienta i rozliczenie należności finansowych,
10. Inwentaryzacja – tryby i metody,
11. Programy komputerowe do obsługi magazynu i obsługa komputera,
12. Przeprowadzenie inwentaryzacji – ćwiczenia praktyczne,
13. Minimum sanitarne.
 
Cukiernik – 2 uczestniczki
Tematyka programowa szkolenia trwającego od 15.09.2014 do 15.10.2014 objęła zagadnienia takie jak:
1. Organizacja stanowiska pracy cukiernika i jego wyposażenie,
2. Przepisy BHP i HACCP, dobra praktyka higieniczna i produkcyjna,
3. Obsługa maszyn i urządzeń w tym kontrola, konserwacja i ocena sprawności techniczno-technologicznej maszyn i urządzeń ciastkarskich,
4. Terminologia stosowana w gastronomii i cukiernictwie,
5. Podstawy technologii żywności,
6. Surowce i materiały pomocnicze stosowane w cukiernictwie - sposoby doboru surowców do
poszczególnych wyrobów, ocena jakości surowców i półproduktów ciastkarskich i cukierniczych,
7. Wytwarzanie wyrobów cukierniczych,
8. Dekorowanie wyrobów cukierniczych ( w tym wytwarzanie elementów dekoracyjnych wyrobów
cukierniczych),
9. Kontrola jakości i przygotowanie wyrobów ciastkarskich i cukierniczych do dystrybucji,
10. Magazynowanie surowców cukierniczych.Operator wózka jezdniowego z napędem silnikowym z wymiana butli – 2 uczestników
Szkolenie odbywało się w dniach 15.09.2014 – 23.10.2014. Objęło 46 godziny zajęć teoretycznych oraz 21 godzin zajęć praktycznych (w tym 8 godzin zajęć z wymiany butli gazowej) poruszających treści merytoryczne z zakresu:
1. Typy wózków jezdniowych,
2. Budowa wózka,
3. Czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami,
4. Czynności kierowcy w czasie pracy wózkami,
5. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa,
6. Wiadomości z zakresu bhp,
7. Wiadomości o dozorze technicznym,
8. Przygotowanie kierowcy do wykonania czynności związanych z wymianą butli,
9. Pokaz przez instruktora sposobu wymiany butli,
10. Próbne wykonanie wymiany butli,
11. Samodzielna wymiana butli pod nadzorem instruktora,
12. Omówienie i ocena przebiegu czynności wymiany butli wykonywanej przez kierowcę,
13. Praktyczna nauka jazdy.

Technik logistyk – 1 uczestniczka
Zajęcia trwały od 29.09.2014 – 03.11.2014. Tematyka kursu objęła zagadnienia o następującym zakresie:
1. Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i ergonomii pracy na stanowisku logisty, organizacja
stanowiska pracy,
2. Wykorzystanie technologii informatycznych w logistyce,
3. Badanie rynku zakupów,
4. Planowanie potrzeb materiałowych,
5. Realizowania procedury zakupu,
6. Planowanie potrzeb transportowych i składowania zakupów.


Projekt Systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego