w Gminie Radziechowy-Wieprz

europejski fundusz społeczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

PROJEKT SYSTEMOWY EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE RADZIECHOWY-WIEPRZ – informacja o zakończeniu realizacji projektu w ramach okresu programowania 2007-2013

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach – Wieprzu informuje, że dobiegła końca realizacja Projektu Systemowego „Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy – Wieprz” w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, POKL 2007 – 2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informujemy niniejszym, że w dniu 30.04.2015 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zakończył realizację projektu „Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy – Wieprz”, który to projekt prowadzony był od roku 2008.
Niniejszy projekt stanowił urzeczywistnienie efektywnej pomocy społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym.
Kluczowe wyzwania projektu to wieloaspektowe wsparcie w obszarze umiejętności osobistych, społecznych, zawodowych. To także zastosowanie efektywnych form oddziaływania socjalnego m.in. pomoc w reorganizacji i planowaniu nowych koncepcji życia rodzinnego i zawodowego poprzez ukierunkowanie osobistego rozwoju na wymagania rynku pracy, w tym umożliwienie podniesienia bądź zmianę kwalifikacji zawodowych; wzmocnienie indywidualnego potencjału uczestników.           
W ostatniej edycji projektu tj. w latach 2014/2015 udział wzięło 20 uczestników, z czego 6 osób zaktywizowało się zawodowo jeszcze w trakcie jego trwania, zaś w całym okresie prowadzenia projektu tj. od roku 2008 uczestniczyło 105 kobiet i mężczyzn a wskaźnik aktywizacji zawodowej wyniósł    24 w odniesieniu do uczestników projektu ogółem.
Jesteśmy przekonani, że pozyskana w ramach projektu wiedza i umiejętności pomogą w przyszłości pozostałym bezrobotnym w powrocie na rynek pracy.


Projekt Systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego