w Gminie Radziechowy-Wieprz

europejski fundusz społeczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

PROJEKT PARTNERSKI REALIZOWANY PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ RADZIECHOWY-WIEPRZ „Razem w lepszą Przyszłość” – warsztaty grupowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach – Wieprzu informuje, że w dniach od 30.05.2016 do 03.06.2016 odbyły się warsztaty grupowe w zakresie wzmocnienia kompetencji społecznych oraz motywacji do planowania rozwoju osobistego i rozwiązywania trudności życiowych dla 14 kobiet i 1 mężczyzny uczestniczących w projekcie partnerskim Powiatu Żywieckiego i gmin Czernichów, Koszarawa, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Ujsoły, Węgierska Górka pod nazwą „Razem w lepszą Przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działania 9.1  Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty pozakonkursowe.

Czytaj więcej...

PROJEKT PARTNERSKI REALIZOWANY PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ RADZIECHOWY-WIEPRZ „Razem w lepszą Przyszłość” – Spotkanie organizacyjne (sieciowanie)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach – Wieprzu informuje, że w dniu 21.03.2016 na sali sesyjnej Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz odbyło się spotkanie organizacyjne z uczestnikami  projektu partnerskiego Powiatu Żywieckiego i gmin Czernichów, Koszarawa, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Ujsoły, Węgierska Górka pod nazwą „Razem w lepszą Przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działania 9.1  Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty pozakonkursowe.

Podczas spotkania uczestnikom nakreślono cele oraz założenia tegorocznej edycji projektu. Uczestnicy uzyskali również odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Spotkanie umożliwiło także pierwszy kontakt grupy docelowej z animatorem partnerstwa na rzecz projektu, określenie zasad współpracy oraz poprzez wspólne zajęcia mające na celu motywację uczestników.

 

Projekt partnerski współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Informacja o rozpoczęciu projektu pn. ”Razem w lepszą Przyszłość”

 

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  Radziechowy - Wieprz

rozpoczyna realizacje projektu partnerskiego pod nazwą

”Razem w lepszą Przyszłość”

współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym- projekty pozakonkursowe.

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach – Wieprzu  informuje mieszkańców gminy o rozpoczęciu przewidzianej na lata 2016/2017 realizacji Projektu Partnerskiego „Razem w lepszą Przyszłość”. W związku z powyższym do dnia 11 marca 2016 r. trwać będzie nabór uczestników projektu. W celu kwalifikacji uczestnictwa należy wypełnić ankietę rekrutacyjną dostępną w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w pok. Nr 18 w godzinach urzędowania tj. 7.00-15.00
      Uczestnikami projektu mogą zostać :
- osoby nieaktywne zawodowo, niezarejestrowane w Urzędzie Pracy , zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,  doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego , bezpośrednio lub jako członek rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej , zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej: 
 - osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy, zakwalifikowane do III profilu pomocy.
- osoby posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności          
- osoby korzystające z PO PŻ.

    Projekt zakłada uczestnictwo 35 osób,   realizowany będzie w pierwszej części, obejmującej 20 uczestników  w  okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Każdy z uczestników w ramach projektu objęty zostanie indywidualnie dobranym wsparciem w postaci instrumentów aktywizacji zawodowej, społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej, a także wsparciem finansowym w postaci zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z uczestnictwem w projekcie , jak i realizacją jego założeń.

Od osób deklarujących swój udział w projekcie wymagane jest szczególne zaangażowanie , sumienność i odpowiedzialność. Uczestnictwo w projekcie choć dobrowolne ale wiąże się z określonymi obowiązkami w całym okresie jego trwania. Stąd oświadczenie o przystąpieniu do projektu winno być przemyślaną decyzją osoby, zdeterminowanej do współdziałania z pracownikiem socjalnym Ośrodka pomocy Społecznej, celem zmiany swej sytuacji osobistej, rodzinnej, zawodowej. Osiągnięcie zakładanych rezultatów możliwe będzie bowiem jedynie w ramach odpowiedniej współpracy uczestników z instytucją realizującą projekt partnerski.