w Gminie Radziechowy-Wieprz

europejski fundusz społeczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

PROJEKT PARTNERSKI REALIZOWANY PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ RADZIECHOWY-WIEPRZ „Razem w lepszą Przyszłość” – warsztaty grupowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach – Wieprzu informuje, że w dniach od 30.05.2016 do 03.06.2016 odbyły się warsztaty grupowe w zakresie wzmocnienia kompetencji społecznych oraz motywacji do planowania rozwoju osobistego i rozwiązywania trudności życiowych dla 14 kobiet i 1 mężczyzny uczestniczących w projekcie partnerskim Powiatu Żywieckiego i gmin Czernichów, Koszarawa, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Ujsoły, Węgierska Górka pod nazwą „Razem w lepszą Przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działania 9.1  Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty pozakonkursowe.

 

Warsztaty swoim programem objęły tematy z zakresu:

1. Kompetencje osobiste

1.1 Samoświadomość, w tym: 

1.1a Świadomość emocjonalna – rozpoznawanie swoich emocji i ich skutków,

1.1b Samoocena – poznanie swych mocnych i słabych stron, oraz ograniczeń,

1.1c Budowanie poczucia własnej wartości i wiary w siebie w oparciu o posiadane zasoby wewnętrzne, umiejętności i możliwości.

1.2 Panowanie nad stanami wewnętrznymi, impulsami – samoregulacja z uwzględnieniem technik samokontroli i relaksacji.

1.3 Motywacja, w tym:

1.3a Stymulacja zaangażowania i dążenia do osiągnięć - planowanie rozwoju 

osobistego i dążenie do rozwiązywania trudności,

1.3b Budowanie postaw nakierowanych na inicjatywę i optymizm.

2. Kompetencje społeczne

2.1 Empatia. w tym:

2.1a Rozumienie innych osób poprzez rozpoznawanie i zainteresowanie ich uczuciami, 

postawami i poglądami,

2.1b Tolerancja i wspieranie różnorodności jako źródło osiągnięć,

2.1c Otwarcie na potrzeby innych i wsparcie w ich zaspokajaniu,

2.1d Rozumienie potrzeb innych w zakresie rozwoju i samorealizacji. 

2.2 Umiejętności społeczne, w tym:

2.2a Porozumienie z innymi  jako wynik słuchania bez uprzedzeń i wysyłania jasnych 

przekonujących komunikatów (techniki wypowiedzi, dyskusji, argumentacji, przekonywania),

2.2b Rola więzi, ich budowanie i podtrzymywanie,

2.2c Łagodzenie konfliktów i  napięć,

2.2d Współdziałanie z innymi celem pożądanych zmian.

 

Projekt partnerski współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego